eduB

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Naše ciele

Občianske združenie eduB sme založili v roku 2019 s cieľom zastrešiť naše aktivity v oblasti prírodovedného vzdelávania.

Zameriavame sa na tvorbu edukačných materiálov a aktivít v oblasti biológie, predovšetkým pre študentov stredných škôl a ich učiteľov.


Naše projekty

Organizujeme krátke kurzy, kurzy dištančného vzdelávania a súťaže pre študentov stredných škôl.

je korešpondenčný seminár — súťaž v riešení zaujímavých problémov z biológie pre študentov stredných škôl. Skladá sa z piatich kôl alebo sérii. Každá obsahuje krátky a zaujímavý článok, niekoľko otázok na zodpovedanie a malý projekt, ktorý môžu študenti uskutočniť doma.

Odpovedaním na otázky a dokončením malých projektov sa študenti môžu zapojiť do súťaže a vyhrať zaujímavé ceny, ako aj byť pozvaní na krátke sústredenie, ktoré sa posledné roky uskutočňovalo v špičkovom vedeckom ústave v Rakúsku. Tam sa študenti stretávajú s ďalšími študentmi so záujmom o evolúciu a dozvedia sa viac o vzrušujúcich výskumných otázkach, na ktorých vedci práve teraz pracujú.

je spoločenská stolová hra pre deti od 10 rokov a ich rodiny, ktorej cieľom je hravou a prístupnou formou vysvetliť dôležitosť sociálneho odstupu. 

Myslíme si, že sociálny odstup a ďalšie opatrenia budú s nami v tej či onej podobe ešte dlho a je dôležité, aby ľudia opatreniam a ich dôsledkom rozumeli a dobrovoľne ich dodržiavali. Hra má príťažlivý dizajn a rýchly a zaujímavý priebeh, ktorý hráčov motivuje hrať ju opakovane. Každým opakovaním preskúmajú iný scenár a pochopia, ako sociálny odstup a včasné zavedenie obmedzení ovplyvňujú priebeh pandémie. Hra bola vytvorená pôvodne v nemeckom jazyku a v súčasnosti už je v produkcii ako stolová hra, s cieľom distribúcie medzi deti, rodičov a pedagógov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Naše občianske združenie eduB zabezpečilo jej preklad do slovenského jazyka a súčasne pripravujeme jej distribúcia na Slovensku.

Hra má dva varianty: jeden pre školy, ktorý možno hrať na hodinách biológie či etiky, a druhý vhodný do rodinného prostredia.

je kniha určená pre učiteľov stredných škôl, ktorí majú záujem o učenie evolučnej biológie na vyučovacích hodinách. Jej cieľom je podporiť povedomie o základných konceptoch evolúcie a uľahčiť tak lepšie pochopenie širokej škály biologických tém.

Na viac ako 150 stranách sa nachádza 22 aktivít, zameraných na rozvíjanie evolučného myslenia, ktoré môžu byť použité na hodinách biológie na gymnáziu.

Cvičenia zhrnuté v tejto príručke sa dajú vo vyučovaní aplikovať rôznym spôsobom. Niektoré sú vhodné na jednoduché vysvetlenie a znázornenie učiva, iné na oživenie či prehĺbenie porozumenia danej problematiky. Aktivity môžu byť využité na doplnenie bežne preberaného učiva, alebo na sprístupnenie nadstavbového učiva na hodinách seminára alebo počas voliteľných hodín biológie. K jednotlivým aktivitám sú uvedené stručné metodické poznámky pre učiteľa s prípadnými materiálmi na kopírovanie, ako i pracovné listy pre študentov. Niektoré aktivity sú zamerané na prácu s textom a vyžadujú, aby študenti pracovali na zadaní individuálne, v iných študenti aktívne simulujú evolučný proces v skupinách, či diskutujú s celou triedou. Aktivity zamerané na simulovanie evolučných procesov môžu slúžiť ako experimentálna časť vyučovania, z ktorej študenti vypracujú laboratórny protokol. Väčšina aktivít je koncipovaná tak, aby ich študenti zvládli samostatne podľa inštrukcií na pracovných listoch. V prípade aktivít zameraných na simulovanie biologických procesov je vhodné, aby si učiteľ prečítal detailný postup aktivity na študentskom liste a pred začiatkom samotnej aktivity overil, či študenti všetkým pokynom porozumeli.

Časť knihy bola preložená do angličtiny a nemčiny.


Zbierka úloh vznikla ešte pred založením obćianskeho združenia vďaka podpore Európskej spoločnosti pre evolučnú biológiu (European Society for Evolutionary Biology – ESEB).