Biológia na dotyk

Biológia na dotyk

je projekt, ktorého cieľom je prepojiť stredoškolákov s aktuálnymi témami súčasnej vedy a so slovenskými vedcami-biológmi, ktorí sa v súčasnosti venujú výskumu na Slovensku alebo v zahraničí.

Biológia patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce vedné oblasti, a súčasne je to oblasť, v ktorej nové objavy majú zásadný vplyv na život človeka v prítomnosti a blízkej budúcnosti.

Či už ide o vyrovnávanie sa so zmenou klímy, šíriacou sa rezistenciou patogénov voči bežne používaným liečivám, alebo o možnosti genetického inžinierstva či umelej inteligencie, nové poznatky pribúdajú tak rýchlo, že nie je možné ich v relevantnom čase zapracovať do vzdelávacích programov a do učebníc pre stredné školy.

V našom projekte Biológia na dotyk sa snažíme preklenúť túto medzeru vytvorením zbierky vzdelávacích materiálov, ktoré budú tematicky aktuálne, atraktívne, a študentov budú viesť k aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní.


Vytvoríme a školám bezplatne poskytneme vzdelávacie materiály, ktoré

Vzdelávacie materiály budú zamerané na rôzne oblasti biológie, s dôrazom na aktuálne výskumy slovenských vedcov a budú k nim k dispozícii metodické pokyny a vzorové riešenia.


Keďže chceme, aby vzdelávacie materiály zodpovedali potrebám študentov a učiteľov a vyhovovali podmienkam bežnej triedy, hneď od začiatku projektu pozývame do ich tvorby učiteľov biológie z praxe.


Ak ste biologička alebo biológ a chcete témy svojho výskumu predstaviť stredoškolákom; alebo ste učiteľka alebo učiteľ a chcete sa podieľať na tvorbe vzdelávacích materiálov, kontaktujte nás TU


K vytvoreným materiálom budeme postupne realizovať workshopy pre učiteľov, počas ktorých si prácu s novovytvorenými materiálmi vyskúšajú, budú ich môcť pripomienkovať a diskutovať o ich použití v ich konkrétnej situácii.

Ak máte záujem zúčastniť sa workshopov a získať nové vzdelávacie materiály na hodiny biológie, kontaktujte nás TU

Aktivita je spolufinancovaná Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis.